TEKEL ruhsatı süre uzatımı hakkında

Admin 14 Ocak 2022 Güncel Haberler 24 -A+
TEKEL ruhsatı süre uzatımı hakkında
TEKEL ruhsatı süre uzatımı hakkında

  Bilindiği üzere, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesi doğrultusunda, 2021 yılı ve öncesi düzenlenen ve 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla geçerliliğini koruyan satış belgeleri için Ocak-Mart aylarına isabet eden dönemde 2022 yılı süre uzatım işlemi yapılması gerekmektedir.

  Süre uzatım işlemi başvuruları T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı İl/İlçe Müdürlükleri tarafından kabul edilecektir.

  Satış belgeleri için 31 Mart 2022 Salı günü mesai saati sonuna kadar süre uzatım işlemi yapılmadığı takdirde, anılan tarihten sonra ürün (tütün mamulü, alkol ve alkollü içki) satın alınması mümkün olmayacak ve satıcıların stoklarında bulunan ürünleri Nisan ayı sonuna kadar tasfiye etmeleri zorunlu olacaktır. Nisan ayının sona ermesini müteakip ürün satışına devam edildiğinin tespiti halinde, 4733 sayılı Kanunun 8 inci maddesi beşinci fıkrasının ilgili bentleri gereğince idari para cezası yaptırımı uygulanacak ve aynı maddenin dokuzuncu fıkrası kapsamında, satışa sunulan ürünlerin mülkiyeti kamuya geçirilecektir.

   Faaliyetine devam etmesine rağmen süre uzatım işlemi yapmaması nedeniyle satış belgesi geçerliliğini yitirecek olan satıcıların (alkollü içki satıcıları için uygulanan mesafe şartı dahil) güncel mevzuat hükümlerine uygun olarak yeniden satış belgesi başvurusunda bulunması gerekecektir.

    Satış belgesi sahibi satıcılar, süre uzatım işlemleri esnasında mevcut satış belgesinin asıl suretini  ve işlem bedelini ödediklerine dair dekontu, Bakanlığın İl/İlçe Müdürlüklerine ibraz etmek ve süre uzatım işlemini yaptırmak zorundadırlar. 

     2022 yılı süre uzatım işleminin aşağıda yer alan açıklamalar doğrultusunda gerçekleştirilmesi önem arz etmektedir.

  1. Bakanlık tarafından 2022 yılı için belirlenen ve sayfanın alt bölümünde belirtilen işlem bedeli; Ziraat Bankası şubeleri, internet şubesi ve ATM'leri aracılığıyla "Tob-Tütün ve Alkol D.Bşk.(M.Tapdk) Online Yeni Satış Belgesi ve Süre Uzatım İşlemi" ödeme seçeneği üzerinden havale ücreti veya diğer isimler altında herhangi bir masraf ödenmeksizin belge sicil numarası beyan edilerek yatırılmalıdır. İşlem bedellerinin tahsilatı konusunda Ziraat Bankası dışında hiçbir kişi ya da kuruma yetki verilmemiş olup, ödemeler mutlak surette Ziraat Bankası şubeleri kanalıyla gerçekleştirilmelidir.   "Tob-Tütün ve Alkol D.Bşk (M.Tapdk) Online Yeni Satış Belgesi ve Süre Uzatım İşlemi" ve "Tob-Tütün ve Alkol D.Bşk.(M.Tapdk) Diğer Tahsilatlar" olmak üzere 2 farklı tahsilat seçeneği yer almaktadır. İşlemin sorunsuz bir şekilde tamamlanabilmesi için ödemenin mutlak surette "Online Yeni Satış Belgesi ve Süre Uzatım İşlemi" seçeneği üzerinden yapılması zorunludur.                              Süre uzatım işlem bedeli, kesinlikle havale veya EFT gibi yollarla ya da Ziraat Bankası şubelerindeki "Tob-Tütün ve Alkol D.Bşk. (M.Tapdk) Diğer Tahsilatlar" seçeneğinden T.C. kimlik numarası veya vergi numarası beyan edilerek ödenmemelidir. Bu gibi durumlarda işlem bedeli Bakanlık hesabına yatırılmış olsa dahi satış belgesi geçerliliğini yitirecektir.                                                                              Süre uzatım işlem bedelinin hatalı olarak (T.C. kimlik numarası veya vergi numarası beyan edilerek) ödenmesi halinde, ödemenin doğru şekilde (sicil numarası beyan edilerek) yeniden yapılması ve hatalı olarak ödenen bedelin Bakanlıktan iadesinin talep edilmesi gerekmektedir. Bedel iadesi talep dilekçesi örnekleri Bakanlığın İl/İlçe Müdürlüklerinden temin edilebilecektir. 
  2. Satıcıların Ziraat Bankası şubeleri kanalıyla yaptıkları süre uzatım işlem bedeli ödemesine dair dekont ve mevcut satış belgeleri ile birlikte Bakanlığın İl/İlçe Müdürlüklerine başvurması ve süre uzatım işleminin belge üzerinde gösterilmesini sağlamaları zorunludur.                                                                                                                                                                                                                             2022 Yılı için belirlenen Satış Belgesi Yeni Başvuru ve Süre Uzatım İşlem Bedelleri                                                                                                                                                                                    a) Toptan satış belgeleri                                                                        : 12.925TL

        b) Perakende satış belgeleri:

              1) İl merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde    :      665TL

              2) İlçe Merkezlerinde                                                                         :       440TL

              3) Diğer mahallerde                                                                           :       160TL

          c) Açık alkollü içki satış belgeleri:

              1) İl merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde    :      2.775TL                

              2) Diğer mahallerde                                                                           :      1.065TL

           ç) Nargilelik tütün mamulü sunum uygunluk belgeleri:

               1) İl merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde   :        6.750TL

               2) Diğer mahallerde                                                                          :         6.200TL      OLARAK BELİRLENMİŞTİR.   

  

Yorumlar