Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Admin 21 Ekim 2020 Güncel Haberler 106 -A+
Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hakkında
Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" 14.10.2020 tarihli ve 31274 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Buna istinaden,

Taşınmaz ticaret, yetki belgesine sahip işletme ve sözleşmeli işletmeler tarafından yapılacaktır.

Yetki belgesi, işletmenin bulunduğu yerdeki il müdürlüğü tarafından Bilgi sistemi üzerinden verilecek, yenilenecek ve iptal edilecektir. Yetki belgesi, işletmenin bulunduğu yerdeki il müdürlüğü tarafından Bilgi sistemi üzerinden verilecek, yenilenecek ve iptal edilecektir. Yetki belgesi, her bir işletme ve sözleşmeli işletme için ayrı ayrı düzenlenecek ve devredilemeyecektir.

Sorumlu emlak danışmanlarının, ortaöğretim veya yükseköğretim kurumlarının taşınmaz ticareti ile ilgili alanlarından ya da bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmaları durumunda birinci fıkranın (d) bendinin (5) numaralı alt bendinde belirtilen mesleki eğitim şartı ile (6) numaralı alt bendinde belirtilen mesleki deneyim şartı aranmayacaktır.

Sorumluk emlak danışmanlarının Seviye 5, emlak danışmanlarının ise Seviye 4 mesleki yeterlilik belgesine sahip olması gerekir.

Sorumluk emlak danışmanlarının, yükseköğretim kurumlarının; emlak danışmanlarının ise ortaöğretim veya yükseköğretim kurumlarının taşınmaz ticareti ile ilgili alanlarından ya da bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmaları durumunda mesleki yeterlilik belgesi şartı aranmayacaktır.

İşletmeler, sözleşmeli işletmelerine ilişkin bilgileri, 21 inci maddede belirtilen sözleşmenin yapıldığı, sorumlu emlak danışmanları ile sözleşmeli işletmelerinin sorumlu emlak danışmanları ve emlak danışmanlarının işe başlama ve işi bırakma bilgilerini bu durumların gerçekleştiği, sözleşmesi sona eren sözleşmeli işletmelerine  ilişkin bilgileri bu durumun gerçekleştiği, tarihten itibaren on gün içinde Bilgi Sistemine aktarmakla yükümlüdür. Bu hükümler 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.

05.06.2018 tarihi itibarıyla taşınmaz ticaretine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi ya da meslek odası kaydı bulunan işletme ve sözleşmeli işletmelerin;

   a) Gerçek kişi işletmesi olması halinde, o tarihteki işletme sahibi,

  b) Tüzel kişi işletmesi veya şube olması halinde, o tarihte taşınmaz ticareti faaliyetlerini yürüten yetkili temsilcilerinden biri, tarafından yapılan yetki belgesi başvurularında 6 ncı madenin birinci       fıkrasının (d) bendinin 2 numaralı alt bendinde belirtilen lise mezuniyeti şartı aranmayacaktır.  

      05.06.2018 tarihi itibariyla taşınmaz ticaretine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi ya da meslek odası kaydı bulunan işletmeler adına gerçek kişi işletmesi olması halinde o tarihteki işletme sahibi, tüzel kişi işletmesi veya şube olması halinde o tarihteki taşınmaz ticareti faaliyetlerini yürüten yetkili temsilcilerinden biri tarafından 31.03.2021 tarihine kadar yapılan yetki belgesi başvurularında, 05.06.2018 tarihinden önce Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığınca yetkilendirilen kurum ve kuruluşlar veya üniversitelerden taşınmaz ticaretine ilişkin eğitim sertifikası alınmış olması koşuluyla, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen mesleki yeterlilik belgesi şartı aranmayacaktır. 

    05.06.2018 tarihi itibarıyla taşınmaz ticaretine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi ya da meslek odası kaydı bulunan sözleşmeli işletmeler adına gerçek kişi işletmesi olması halinde o tarihteki işletme sahibi, tüzel kişi işletmesi veya şube olması halinde o tarihteki taşınmaz ticareti faaliyetlerini yürüten yetkili temsilcilerinden biri tarafından 31.03.2021 tarihine kadar yapılan yetki belgesi başvurularında da üçüncü fıkrada belirtilen mesleki yeterlilik belgesi şartı ile dördüncü fıkranın (a) bendinde belirtilen mesleki eğitim şartı aranmayacağına ilişkin hükümler uygulanmayacaktır.


       Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla taşınmaz ticaretine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi ya da meslek odası kaydı bulunan işletme ve sözleşmeli işletmeler adına, gerçek kişi işletmesi olması halinde o tarihteki işletme sahibi, tüzel kişi işletmesi veya şube olması halinde o tarihteki taşınmaz ticareti faaliyetlerini yürüten yetkili temsilcilerinden biri tarafından 31.03.2021  tarihine kadar yapılan yetki belgesi başvurularında;

          a) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin 5 numaralı alt bendinde belirtilen mesleki eğitim şartı aranmaksızın yetki belgesi verilecektir. Söz konusu şartı haiz olunduğunu gösteren belgenin 31.12.2021 tarihine kadar Bilgi Sistemine aktarılmaması veya il müdürlüğüne teslim edilmemesi halinde bu işletmelerin yetki belgeleri iptal edilecektir.

          b) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin 6 numaralı alt bendinde belirtilen mesleki deneyim şartı aranmayacaktır.

        Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla emlak danışmanlığı yapanlar hakkında 14 üncü maddenin ikinci fıkrasının (I) bendinde yer alan "6 ncı maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin (4) numaralı alt bendinde belirtilen adli sicil şartına haiz olmayan emlak danışmanı istihdam edemez." hükmü uygulanmayacaktır.

        31.03.2021 tarihinden önce Seviye 5 mesleki yeterlilik belgesi alan emlak danışmanlarının bu belgeleri ilgili mevzuatı kapsamında iptal edilmediği sürece bu kişilerde Seviye 4 mesleki yeterlilik belgesi şartı aranmayacaktır.

        01.01.2021 tarihi itibarıyla taşınmaz ticaretiyle iştigal eden işletmeler, sorumlu emlak danışmanı ve emlak danışmanları ile sözleşmeli işletmelerine ilişkin bilgileri 28.02.2021 tarihine kadar Bilgi Sistemine aktaracaklardır.


Yorumlar