7326 Sayılı Kanun İle Getirilen Vergi Düzenlemeleri

Admin 17 Haziran 2021 Güncel Haberler 265 -A+
7326 Sayılı Kanun İle Getirilen Vergi Düzenlemeleri
7326 Sayılı Kanun İle Getirilen Vergi Düzenlemeleri

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerden ekonomik olarak olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlarımızın kamuya olan borçlarının yeniden yapılandırılması amacıyla Konfederasyonumuzca talep edilen; vergi ve prim borçlarının yeniden yapılandırılması, matrah artırımı ve stok affını içeren 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun, 9 Haziran 2021 tarihli ve 31506 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

                Anılan Kanunun vergi ile ilgili düzenlemeleri özetle aşağıdaki gibidir.

 

1)      Kamuya olan kesinleşmiş;

·         Vergi, vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları,

·         İdari para cezaları,

·         6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Kanunu kapsamında tahsil edilen diğer kamu alacakları,

·         Gümrük vergileri ve bunların ceza, gecikme faizi ve gecikme zamları,

·         Belediye ve büyükşehir belediyelerinin su, atık su, katı atık ücret alacaklarının tamamı yeniden yapılandırılmış ve 36 aya varan vadeler ile taksitlendirilmiştir.

Kanun kapsamına giren vergi borcu asıllarında hiçbir surette indirim yapılmadığından, borç

asıllarının tamamının ödenmesi gerekmektedir. Alacak asıllarına bağlı gecikme faizi, gecikme zammı  gibi borç fer’ilerinin  tamamı silinerek, bunların yerine Yİ-ÜFE oranında hesaplanacak faiz tahakkuk

ettirilerek başvuru sahibinin talebine göre borç asıllarıyla beraber peşin veya 6, 9, 12 ve 18 taksitte

olmak üzere toplam ayda ödenebilecektir.

 

2)      Kesinleşmiş borçların yanında dava konusu olan ve henüz dava süreci tamamlanmamış vergi ve vergi cezaları da yapılandırılmaktadır. Esnaf ve sanatkarlarımıza, dava konusu olan vergi ve/veya vergi cezasının yargıda hangi aşamada olduğuna göre değişen avantajlı ödeme kolaylıkları getirilmektedir.

 

Borçların yapılandırılması için başvuru süresi, 31 Ağustos 2021 tarihinde sona erecektir. Borç

yapılandırılmasından yararlanmak isteyen esnaf ve sanatkarlarımızın, bu süreye kadar bağlı oldukları vergi dairelerine bir dilekçe ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

 

     Bu kanun kapsamında yeniden yapılandırılan borçların ilk iki taksitinin süresinde ve tam olarak ödenmemesi veya ikiden fazla taksitinin zamanında ödenmemesi halinde yapılandırma iptal edilecektir. Kanun kapsamında ödenen borçlar yapılandırma kapsamında kabul edilecek ancak, kalan borçlar eski tutarları üzerinden tahsil edilecektir. Zamanında ödenmeyen en fazla iki taksitin, son taksitin ödendiği ayı izleyen ay ödenmesi şartıyla, yapılandırma geçerli olacaktır. Bununla beraber, taksit süresi boyunca verilecek olan beyannamelerin zamanında verilmesi ve vergilerin de zamanında ödenmesi gerekmektedir. İçinde bulunulan döneme ait vergiler için de en fazla iki ödemenin aksatılması, yapılandırmayı bozmayacaktır. İkiden fazla zamanında ödenmeyen vergiler için yapılandırma bozulacak, borçlar eski tutarları üzerinden tahsil edilecektir.

                7256 sayılı Yapılandırma Kanunundan yararlanarak borçlarını ödemekte olan esnaf ve sanatkar, dilerlerse kalan borçları için 7326 sayılı Kanundan yararlanabilecek ve kalan borçlarının tamamını yeniden 36 aya varan ile ödeyebileceklerdir.

 

3)      Basit usule tabi esnaf ve sanatkarlarımızın yanında çalışan ve Gelir Vergisi Kanununa göre “diğer ücretli” sayılıp bugüne kadar mükellefiyet kaydı yaptırmamış olanlar, 31 Ağustos 2021 tarihine kadar ilgili vergi dairesine başvurarak 2021 yılına ilişkin gelir vergilerini hesaplattırmaları ve karnelerine işletmeleri şartıyla önceki dönemlere ilişkin olarak herhangi bir vergi veya vergi cezası ödemeyeceklerdir.

4)      Esnaf ve sanatkarlarımız, 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin olarak matrah artırımında bulunabilirler. Kanunda belirlenen şekil ve şartlara uygun olarak matrah artırımında bulunmaları halinde, artırımda bulundukları dönemlerle sınırlı olmak üzere gelir vergisi incelemesi yapılmayacak ve bu yıllara ilişkin daha sonra gelir vergisi hesaplanmayacaktır.

Matrah artırımında bulunanlar için artırılan matrahlar, yüzde 20 oranında vergilendirilecektir.

Ancak, gelir vergisi beyannamesini zamanında vermiş ve tahakkuk eden vergileri de yine zamanında ve tam olarak ödemiş olan esnaf ve sanatkarlar için matrah artırımında hesaplanacak verginin oranı yüzde 15 olacaktır.

Gerçek usulde vergiye tabi esnaf ve sanatkarlarımız, gelir-stopaj(muhtasar) ve katma değer vergisi beyanlarına ilişkin olarak da yukarıda belirtilen yıllar kapsamında matrah artırımında bulunabilirler.

Basit usulde vergiye tabi olmakla beraber, ihtiyari olarak katma değer vergisi mükellefiyeti tesis ettirmiş bulunan esnaf ve sanatkarlarımız ise yine aynı dönemlere ilişkin katma değer vergisini artırmak suretiyle aynı uygulamadan yararlanabilirler.

Matrah veya vergi artırımında yararlanan esnaf ve sanatkarlarımızın, matrah veya vergi artırımı sonucunda tahakkuk eden vergilerin tamamını ilk taksit ödeme süresi içinde ödemeleri halinde bu vergilerden yüzde 10 oranında indirim yapılacak ve ayrıca katsayı uygulanmayacaktır.

Bilgilerinizi ve odanız vasıtasıyla esnaf ve sanatkarlara duyurulması hususunda gereğini rica ederiz. 

Yorumlar