7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması hakkında

Admin 03 Aralık 2020 Güncel Haberler 147 -A+
7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması hakkında
7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması hakkında

 

Vergi,  sosyal güvenlik  primi ve kamuya olan diğer borçlar ile esnaf ve sanatkarların meslek kuruluşlarımıza olan aidat borçlarının yeniden yapılandırılmasını, esnaf muaflığının kapsamının genişletilmesini ve ahilik sandığı uygulamasının ertelenmesini de içeren 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 17 Kasım 2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Anılan Kanunda, esnaf ve sanatkarlarımızı yakından ilgilendiren düzenlemeler şunlardır:

1.       VERGİ, SOSYAL GÜVENLİK PRİMLERİ VE KAMUYA OLAN DİĞER BORÇLAR YENİDEN YAPILANDIRILMIŞTIR.

Buna göre;

1.1   Kamuya olan borçların yeniden yapılandırılmasında esnaf ve sanatkarlarımızın broçlu olduğu kamu kurumları açısından; Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, İl Özel İdareleri, Belediyeler

1.2   Alacak türü açısından;

·         Vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları,

·         Gümrük vergileri  ile bu vergilerden doğan idari para cezaları, faiz, gecikme faizi ve gecikme zamları,

·         SGK primleri, emeklilik kesintisi ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primleri, sosyal güvenlik destek primi, ödenmesi imkanı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi ile bunlara ilişkin gecikme cezaları ve gecikme zamları,

·         Trafik cezaları ve diğer idari para cezaları ile bunlara bağlı cezalar, gecikme faizleri ve gecikme zamları, öğrenim katkı kredisi ve öğrenim kredisi borçları,

·         Belediyelere olan su, atık su, yol katılım payları, muhtelif ücretlerden kaynaklı alacaklar ile bunların gecikme zamları ve faizleri,

·         7143 sayılı yapılandırma kanununa istinaden yapılandırılan ve taksit ödemeleri halen devam eden borçlarının yapılandırılması,

·         31.08.2020 tarihinden (bu tarih dahil) önce verilen idari para cezaları da bu kanun kapsamına alınmıştır.

Ancak;

·         24.04.1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu, 07.11.1996 tarihli ve 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanuna göre verilen idari para cezaları ile 10.12.2003 tarihli ve 5918 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlarca verilen idari para cezaları ve pandemi nedeniyle ertelenen ve ödeme süresinin son günü 2020 yılının Ekim, Kasım ve Aralık ayına tekabül eden vergiler bu kanun kapsamında değildir.

1.3   Süre açısından;

31 Ağustos 2020 tarihinden (bu tarih dahil) önce;

·         Verilmesi gereken beyannameler,

·         Tahakkuk eden vergi, resim, harçlar, SGK primleri, emekli kesintileri, işsizlik sigortası primleri ile sosyal güvenlik destek primleri

·         Kesilen trafik cezaları ile diğer idari para cezaları ve ayrıca

·         Vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme cezaları ve gecikme zamları yapılandırma kapsamına alınmıştır.

 

 

2020 yılına ait motorlu taşıtlar vergisinin 2.taksiti, 2020 yılına ait emlak ve çevre temizlik vergileri 2.taksitleri ile 31.08.2020 tarihinden sonra ödenmesi gereken gelir vergisi, kurumlar vergisi ve geçici vergi taksitleri ödeme vadelerinin henüz geçmemiş olması nedeniyle yapılandırma kapsamında değildir.

1.4   Yapılandırma kapsamına giren borç asıllarında bir indirim yapılmamaktadır. Ancak, bu

Borç asıllarına uygulanan gecikme cezası,  gecikme faizi ve gecikme zamları ile vergi cazalarının tamamı silinmektedir.

                Bunun yerine, enflasyon (yurtiçi ÜFE) oranında daha düşük bir güncelleme faizi hesaplanacak, yapılandırılan borç toplamı peşin veya iki ayda bir olmak üzere 18 eşit taksitte, toplam 36 aya varan vade ile ödenebilecektir.

                1.5. Yapılandırılan borcun tamanının, ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi halinde, yurt içi ÜFE oranında hesaplanan faizinin yüzde %90’ı silinecektir.

                Yine peşin olarak ödenen idari para cezalarından yüzde 25 indirim yapılacaktır.

                Bir vergi alacağına alacağa bağlı olmaksızın kesilen vergi cezalarının ise yarısı silinecektir.

1.6   Kanundan yararlanabilmek için başvurular en geç 31 Aralık 2020 tarihine kadar ilgili idareye yapılabilecek, yeniden yapılandırılan ve Hazine ve Maliye Bakanlığına, Ticaret Bakanlığına, İl Özel İdarelerine ve belediyelere bağlı tahsil dairelerine ödenecek borçların ilk taksiti 31 Ocak 2021 tarihine kadar, Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek borçların ilk taksiti ise 28 Şubat 2021 tarihine kadar ödenebilecektir. Taksit ödemeleri kredi kartı ile yapılabilecektir.

1.7   İlk iki taksitin tamamen ödenmesi şartıyla bir takvim yılında en fazla iki taksitin ödenmemesi mümkün olacak, ikiden fazla taksit süresinde ödenmezse yapılandırma iptal edilecektir.

 

2.       ESNAF MUAFLIĞININ KAPSAMI GENİŞLETİLMİŞTİR.

Hatırlanacağı üzere, evlerde ürettikleri ürünleri yardımcı işçi çalıştırmadan ve bir işyeri açmadan satanlar vergiden muaf  olarak kabul edilmektedir. Gelir İdaresi Başkanlığı, internet üzerinden yapılan satışlarda, elektronik ortamı işyeri olarak kabul etmekte ve bu durumda olanları da işyeri açmama şartını ihlal ettiği için esnaf muaflığından çıkarmakta idi. Evlerde üretilen ürünlerin e-ticaret yoluyla satışının esnaf muaflığından yararlanmaya engel olmayacağı şekilde kanunda değişiklik yapılmıştı.

7256 sayılı Kanunla, e-ticaret yoluyla yapılan satışlarda esnaf muaflığının kapsamı biraz daha genişletilmiştir.

Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesine 10 numaralı bent olarak eklenen düzenlemeye göre, evlerde üretilen ürünlerin (ürün türünde hiçbir sınırlama olmaksızın)ayrı bir işyeri açmadan ve sanayi tip veya seri üretim yapabilen makine ve alet kullanmadan oturdukları evlerde üretip, internet veya benzeri elektronik ortamlarda satanlar esnaf muaflığından yararlanabileceklerdir.

               Bu kapsamda olup esnaf muaflığından yararlanabilmek için;

 

·         Vergi dairesinden muaf esnaf belgesi alınması,

·         Türkiye’de Kurulu bankalarda ticari hesap açılması ve tüm hasılatın bu hesap üzerinden tahsil edilmesi zorunludur.

Bankalar üzerinden tahsil edilen ve ticari hesaplara aktarılan tutarlar üzerinden bankalar yüzde 4 oranında gelir vergisi kesintisi yapacaktır. 1 veya üzeri işçi çalıştırılması halinde vergi kesintisinin oranı yüzde 2’ye indirilecektir. Vergi kesintisinin yüzde 2 oranında uygulanabilmesi için ay içerisinde en az 10 gün süreyle işçi çalıştırılması zorunludur.

Bu uygulama kapsamında elde edilen hasılatın 220.000 Türk Lirasını aşması halinde takip eden yılbaşından itibaren gerçek usulde vergilendirilecek olup bir daha bu uygulamadan yararlanılmayacaktır.

Hasılat dışındaki şartlardan herhangi birinin ihlal edildiğinin tespit edilmesi halinde esnaf muaflığından yararlanılamayacak ve zamanında tahakkuk edilmeyen vergiler, vergi cezası ve gecikme faiziyle birlikte tahsil edilecektir.

 

Yorumlar